MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2015-1.3.1.

Keretösszeg: 5 Mrd Ft. Beadható: 2015.06.22-től 2017.06.22-ig!

 

A Felhívás a magasan feldolgozott terméket előállító iparágakban tevékenykedő, az egyedi, magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújtó, illetve az olyan vállalkozásokat célozza meg, amelyek valamely korszerű technológia átadására irányuló projekteket valósítanak meg.

Keretösszeg: 5 Mrd forint.

I. Támogatás összege és mértéke

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum 1,5 millió, maximum 20 millió forint, melynek támogatási mértéke 50%.

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

II. Kik pályázhatnak

Mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknek legutolsó lezárt, teljes üzleti évükben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 2 fő volt, valamint magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak.

Rendelkezik legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel és a cégnek volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év alapján.

A támogatási kérelem nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének az 50%-át, illetve a teljes mérlegfőösszeget.

Nem támogathatóak:

-       akiknek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolója alapján

-       Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt

-       konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni

A projekt keretében kizárólag az Ágazati fókusz című mellékletben felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek fejleszthetőek.

III. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhíváskeretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (KKV-k vásáron valórészvételéhez nyújtott támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység

b) Külföldi árubemutató szervezése (Csekély összegű támogatásként) – önállóan támogatható tevékenység

Az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatók:

c) Piacra jutás támogatása (Csekély összegű támogatásként)

d) Információs technológia-fejlesztés (Csekély összegű támogatásként)

e) Tanácsadás igénybevétele (KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként)

f) Piackutatás elkészítésének költsége (Csekély összegű támogatásként)

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként)

h)Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége (KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként)

Elszámolható és a nem elszámolható költségek körét lásd pályázati felhívás.

Egy támogatási kérelem keretében több országban és több vásáron való megjelenés is támogatható.

IV. Kötelező vállalások

Létszámtartás- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem  csökkenhet a bázislétszám alá.

Külkereskedelmi felelős kijelölése- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését.

Piackutatás elkészítése- A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár, cégbemutató) megelőzően.

Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

Létszámbővítés- Amennyiben 2. alkalommal nyújt be támogatási kérelmet és a két megítélhető támogatás összege meghaladná a 20 milliót, akkor 1 fő, teljes munkaidőben való foglalkoztatását vállalja.

V. Előleg és önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Jelen pályázati felhívás keretében előleg igénylésére nincs mód.

A projekt megkezdésétől a befejezésig maximum 24 hónap áll rendelkezésre (legkésőbb 2019.szeptember 1). A fenntartási időszak 3 év.

A támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra, pontozási rendszer alapján (min. 40 pont elérése kötelező).

További információ:

http://palyazat.gov.hu/doc/4463